Interview 32. Studio RacHell Post.

My next guest probably wont appeal to those faint at heart…

I, however, was delighted when I got a positive answer from Studio RacHell…YES! they (or he) agreed to answer my questions. I have followed the works of this bizzare (not the artist but the stuff) creator since I first saw the creations some years ago. Really cool stuff. I have always been a sucker for horror movies myself…so, no wonder I am a fan.

RacHell is a Swedish company, and this time I got the answers in Swedish, so I decided to publish the original answers to the behalf of my Swedish readers, and the rest of you can either try to learn it or read my own translation coloured in red (as blood) and between these [ ] signs (whatever their named?).

Hope you enjoy it as much as I did.

Artisterviewer: Hello! Can you please introduce yourself and maybe tell us who the person (or persons?) are behind Studio Rachell.

RacHell: Studio RacHell Post består idag av mig Noodle Gustafsson och min sidekick kollega Jonas Mases. Jag har skapat verk till och från I hela mitt liv i olika former men oftast som en bisyssla. På senare år har det tagit allt större plats i mitt liv och nu är det min huvudsakliga sysselsättning.

[ Studio RacHell Post consists today of me, Noodle Gustafsson and my sidekick and colleague Jonas Mases. I have created pieces on and off all my life in different shapes but most often as a sidehustle. The latest years it´s taken an ever bigger place in my life and now it´s my main occupation.]

Artisterviewer: The name, Rachell, where does it derive from?

RacHell: När jag var på väg och starta bolaget Studio RacHell Post jobbade jag och Jonas med ett projekt som handlade om Jack The Ripper. Det gick ut på att en ovetande person, som fått en hemlig present av någon, börjar få post från det förgångna som av någon anledning ”fastnat” i postgången. Brev som vi skapade där en historia rullar upp från 1800-talets slut i form av en dagbokslikande skräckhistoria som eskalerar i varje brev. Den riktiga Jack the Ripper skickade ett brev till polisen som börjar med ”From Hell”. Jag gillade orden då de på ett sätt kan symbolisera känslan jag ofta vill få fram i mina verk. Jag lekte med orden fram och tillbaka i huvudet under en tid när jag skulle döpa bolaget. En kväll såg jag filmen Blade Runner som är en av mina favoritfilmer och en av karaktärerna heter Rachel. Då föll det på plats; ”From hell” blev i stället ”Reach Hell”, och ”Reach Hell” blev ”RacHell”. Efter som vi just då skickade post så föddes namnet Studio RacHell Post.

[ When I was about to start the company RacHell Post me and Jonas worked with a project that was about Jack the Ripper. The storyline was about a person unknowingly, who had gotten a secret gift from someone, is beginning to get mail from the past that for some reason has “got stuck” in the mailservice. The letters we created rolled out a story from the later part of the 19th century in the shape of a dairybook horrorstory that escalates for each new letter. The real Jack the ripper did send letters to the police that begins with the frase “From Hell”. I liked those words because they illustrated the feeling I wanted to show with my creations. I played around with the words when I named the company. One evening I saw Blade Runner, the movie, wich is one of my favourites and one of the caracters is named Rachel. There and then it spawned, “from hell” got to be “Reach Hell” instead, and “Reach Hell” got to be “RacHell”. Since we at that time was sending mail (post), the name was born: Studio RacHell Post.]

Artisterviewer: When did you start with this?

RacHell: En av de första skapelserna jag minns är när jag är 6–7 år gammal. Vår hund hade gnagt på ett tuggben som jag tyckte likande ett huvud, eller ett snarare ett halvt huvud. Så jag klistrade fast det på ett papper och ritade resten av huvudet och en kropp så det såg ut som ett monster och hängde upp den på väggen. Sen har skapandet gått I vågor.

[ One of my first creations I remember doing is from my 6-7 years of age. Our dog had gnawed on a dogbone that I thought resembled a head, or rather half a head. So I glued it on a paper and drawed the rest of the head and a body so that it looked like a monster and I put it up on a wall. Since then the creativity has been on and off.]

Artisterviewer: As I can see from looking at your page you have made quite a few sales. Other than the obvious, to create quality products, do you have anything to teach us when it comes to “marketing” ones art?

RacHell: De flesta verken jag skapar kommer aldrig så långt som till webbutiken. De säljs direkt till samlare som väntar. Då mina verk tilltalar en relativt smal kundgrupp är traditionell marknadsföring till stora målgrupper inte en bra väg. Idag är det så oerhört lätt att nå ut via sociala medier där grupperna segmenteras av användarna själva. Mina verk är mörka, så det räcker med att söka mig till mörka grupper och publicera där så kommer köparna. Men det handlar så klart även om bemötandet, att aldrig glömma att uppskatta och vårda relationen till de som uppskattar mina verk.

För mig är det viktigt att tänka klarsynt på det jag gör. Jag själv är den primära målgruppen på ett sätt. Jag skapar för mig själv, för att jag känner ett nöje i det. Om skapandet inte är roligt eller om resultatet inte blir bra, tappar jag den primära målgruppen, mig själv, och skapandet dör.
Om ett verk inte är tillräckligt bra kasserar jag det, eller fortsätter tills jag är nöjd. Först då vänder jag mig till min sekundära målgrupp; kunderna.

[The mainpart of my creations never gets as far as to the webbstore. They are sold directly to collectors thats waiting for them. As my creations speaks to a relatively small number, traditional marketing to a broad audience is not a good choice. Today it´s so easy via social medias to target the right kind of people. My art is so dark, so it´s enough for me to find the “darker” groups and publish there and the buyers find me. But off course, selling is a lot about the manners, courtesy, never neglecting to appreciate and cherish the relation to those who appreciate what I do.

For me it´s important to think clearly about what I do. I am the prime target/client in a way. I create for my self, because it gives me joy. If the creative process wasn´t fun or if the result isn´t satisfying, I´ll lose the primary client, myself, and the creativity dies. If a piece is not good enough I´ll destroy it or remake it ´til I´m satisfied. Only then I turn to my secondary client, the costumers.]

Artisterviewer: What is your greatest source of inspiration?

RacHell: Jag ser mycket film och till bringar en del tid med att studera andra mörka konstnärer. Men något som mycket ofta tänder skapar-idéer är när mina ögon lurar mig. Jag tycker jag ser något som vid visar sig vara något helt annat än jag först sett. Det kan vara ett träd som ser ut som en siluett av ett skelett, en soppåse som jag tror är en hopkurad varelse eller att sojan och resterna efter vårrullarna på tallriken ser ut som ytan på en död vätte.

[I watch a lot of movies and also spend some time to study other dark artists. Something that I find inspiring and often gives me ideas is when my eyes fools me. I like to look at things that isn´t what it seems to be when you first saw it. It can be something like a tree that looks like a silhouett of a skeleton, a bag of trash that looks like a crouched creature or that the soysauce and the leftovers of the spring roll on my plate looks like the surface of a dead goblin.]

Artisterviewer: Which is your favourite horror movie and/or series?

RacHell: Jag ändrar nog mina favoritfilmer och serier över tid. När jag var liten skulle jag nog sagt Poltergeist, och framför allt poolscenen där huvudpersonen glider ner i en lervälling för att hamna bland ruttna lik som drar i honom. Den har färgat mig och mitt skapande mycket.

Idag ser jag mer till det estetiska i själva skapandet av skräck/thriller, på gott och ont. En favoritserie är Carnivàle. Den är så vackert producerad att varje filmruta skulle kunna vara en tavla för mig. Det gör att jag blir förtrollad av produktionen, men tappar en del av själva storyn.

[Thats changing over time. When I where young I´d probably would have answered Poltergeist, and especially the poolscene where the maincharacter is sliding down in mud, among rotten corpses who´s pulling him. That has coloured me and my creations a lot.

Nowadays I look more to the aestetic in the creating process of horrormovies/thrillers, for better or worse. One favourite series is Carnivàle. It´s so beautifully produced that every pictureframe is like a paiting to me. It makes me spellbound by the production, but also makes me loose some of the story.]

Artisterviewer: Do you sell your creations mostly in Sweden or is it more international? Where area your biggest market? (My guess;USA?😃)

RacHell: Min största marknad är Sverige, ett medvetet val av praktiska transport- och försäkringsskäl. Jag har det otroliga privilegiet att det mesta jag skapar också säljs relativt fort. Det betyder att jag inte behöver en marknad utanför Sverige för att leva på mitt skapande. Men det går även verk utomlands med jämna mellanrum. Bland annat har jag en samlare som bygger ett privat museum i USA där en del av mina verk hamnar.

[My biggest market is Sweden, a consious choice with ensurance and transportation in mind. I have the amazing privilege that the things I create are sold relatively fast. It means I don´t need a market outside of Sweden to live of my creations. But once and awhile things do sell to customers abroad. Amongst others I got a collector who is building a private museum in the USA where some of my works end up.]

Artisterviewer: What are some of your materials and techniques? (If not a secret).

Jag använder mig av alla tekniker och material jag kommer över. Jag har inga regler för vad som är ok och inte ok i mitt skapande. Ibland kan jag ha lust att klassiskt skulptera en del i ett verk med lera, för att sedan designa något på datorn och skriva ut det på en 3D-skrivare till samma verk.

Mina döda älvor är ett bra exempel. Där har jag designat skelettet i ett datorprogram som sen blir utskrivet. På det jobbar jag med olika lager av papper, färg, lim, latex, alkohol, pigment och lack. Vingarna är skapade i Photoshop, delvis stulen design från en riktigt trollsände-vinge som jag sedan graverat in i akrylglas med laser. Akrylglaset blir sedan som en gjutform som jag bygger upp vingarna i med hjälp av lim, resin, ståltråd, air brush, värmepistol och färg.

Några tekniker lärde jag mig på 80-talet, som tex air brush. Samma spruta, en Richpen 212B, som jag köpte 1989 använder jag fortfarande än idag nästan dagligen. Andra tekniker som att skulptera i programmet Blender och skriva ut på 3D-skrivare har jag lärt mig bara de senaste åren.

[I use any and all techniques and material that I get by. I´ve got no rules for what is ok or not in my creatings. Sometimes I can feel like sculpting classical in clay for a part of an artpiece, next up can be to design another piece for that work on the computer and have it printed on a 3-d printer.

My dead elves is a good example. Those I´ve designed the skeletons for in a software program and printed them. On that I work in layers with papers, colours, glue, latex, alcohol, pigment and varnish. The wings are created in photoshop, partly stolen design from a real dragonfly-wing that I engraved in acrylicglass with laser. The acrylicglass then becomes like a mold that I then build the wings in with the help of glue, resin, wire, air brush, hot air gun and paint.

Some techniques I learned in the 80´s, like air brush. That same gun, a Richpen 212B, that I bought back in 1989 I still use today almost every day. Other techniques like to sculpt in the program Blender and to print it on a 3-d printer is something I´ve learned just the recent few years.]


Artisterviewer: Where can we find your amazing sculptures and all the other super cool stuffs?

Webbutik: www.rachellpost.com

Facebook: www.facebook.com/studiorachellpost

Instagram: rachell_post

Youtube: Studio RacHell Post

Wow! That was AMAZING! Thank you so very, very much Noodle, I wish you (and your sidekick too off course) a fantastic summer and a glorious future for your totally awesome Studio RacHell Post! It was great to read the story behind it all!

Below I selected a few examples of the works from RacHell´s studio to show you here!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s